Women's hockey school in
jahhhpoidha


Hockey School Information


dfhlakgdosougsohrdflzdflhrlhorueshyouhudhfljshsgfuighuroeighfdjsdghsdjfghsurhfsuehdljghjkdhfogushrufsruihfouihregushdflsldfgslhdjfhgsdjfhvjdfjgbsdbfldhldshgjlfjnvfdxghjfnvjfdsvflghrehfldlhsldjfhsjdhlfvhsldjfvndjfvlsjfdhlhgsljdfhsldjfhgsjdfvlkdsgsljfdlsgkfjhdljgljfdjnljghlsfghslfghlflkfjnvsfvsfjdghsurhfnvsdfrutueyusvhfrnvhgfrfhuohfrhgdfogaosurthrbvfduhvufohgsfduhgsuhdfgoshfogdhghdufhgosuhgsouhdfgo
gs  hlzsddfghsduhgdf


Additional Information


Submitted by:  hlzsddfghsduhgdf
E-mail address: jhgjfhflshfguh!@rhahj.com
For season:   2005 - 2006
City:      jahhhpoidha
Country:     Canada

Date submitted: Apr 12, 2007 at 09:35

[ All Hockey School Listings | Hockey School Listings for Canada ]
[ Submit Ice Hockey School ]


This page is maintained by © 1998 Andria Hunter (andria@whockey.com).

The Women's Hockey Web - Quick Index
Main Index:
General Info
International
Country | University
Player Profiles
Hockey Cards
Links | FAQ

Resources:
Tournaments
Hockey Schools
Women's

Hockey Web
Andria's

Homepage
Hockey Tips:
Shooting | Skating
Playing

Other Women's Sports:
Inline Hockey
Roller Hockey
Ball Hockey
Broomball
Ringette
URL: http://www.whockey.com/school/canada/2006/509.html